White # 35 B Spec Chevy - Berchak Motorsports Photo